Rodičia

Ste rodič a chcete, aby Vaše dieťa pravidelne konzumovalo ovocie, zeleninu a mliečne výrobky a osvojilo si zdravý životný štýl?

Na tomto mieste Vám poskytneme informácie o Školskom programe, ktorého cieľom je  povzbudiť deti, aby si osvojili zdravú výživu a zdravý životný štýl, a to uľahčením prístupu k čerstvému ovociu, zelenine a mliečnym výrobkom, a tým znížiť spotrebu spracovaných potravín, ktoré majú často vysoký obsah pridaného cukru, soli, tuku či aditív.

Školský program sa realizuje v Slovenskej republike vďake podpore zo strany Európskej únie.

Aké ďalšie ciele má Školský program?

Okrem podpory zdravej výživy a životného štýlu, má Školský program za cieľ zvyšovať povedomie detí (vzdelávať) v otázkach, ako sú miestne potravinové reťazce, ekologické poľnohospodárstvo, udržateľnosť výroby potravín, plytvanie potravinami a vytvárať si pozitívny vzťah k poľnohospodárstvu. Na účely zvyšovania povedomia a vzdelávania slúžia sprievodné vzdelávacie opatrenia, ktoré dopĺňajú dodávky výrobkov školského programu do škôl.

Sprievodné vzdelávacie opatrenia zvyšujú účinnosť Školského programu.

Patrí moje dieťa do cieľovej skupiny?

V zmysle Stratégie Slovenskej republiky pre realizáciu Školského programu na školské roky 2017/2018 – 2022/2023 sú cieľovou skupinou deti vo veku 3 – 18 rokov, a to:

  • Deti v materských školách,
  • Žiaci v základných školách,
  • Deti materských škôl a žiaci základných, stredných alebo praktických škôl a odborných učilíšť so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v školách podľa siedmej časti zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Je škola môjho dieťaťa zapojená do Školského programu?

Túto informáciu Vám poskytne škola, ktorá uzatvára zmluvu so schváleným žiadateľom (dodávateľom), a prostredníctvom ktorého nahlasuje na Pôdohospodársku platobnú agentúru počet žiakov prihlásených do programu v príslušnom školskom roku.

Platím ako rodič za výrobky Školského programu?

Áno aj nie. Zadarmo sú iba výrobky ako je ovocie, zelenina a výrobky z nich a neochutené mliečne výrobky. Toto platí však len v prípade, že je na dodávky týchto výrobkov vyčlenený dostatok finančných prostriedkov zo zdrojov štátneho rozpočtu SR. Inak sú aj tieto výrobky dodávané s „doplatkom“.

Za ochutené mliečne výrobky platí rodič/žiak vždy.

Zoznam zvýhodnených výrobkov, výška základnej pomoci a výška úhrad sú uvedené v prílohe č. 1 tabuľke A  a prílohe č. 2.

Zoznam ochutených mliečnych výrobkov, výška základnej pomoci a výška úhrad sú uvedené je uvedený prílohe č. 1 tabuľke B.

Aké výrobky moje dieťa dostane?

To závisí od dodávateľa, s ktorým má škola, ktorú Vaše dieťa navštevuje, uzatvorenú zmluvu na príslušný školský rok. Každý dodávateľ musí byť schválený Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (agentúra), pričom môže byť schválený na dodávky ovocia a zeleniny a/alebo dodávky mliečnych výrobkov. O konkrétnych druhoch výrobkov by mala rozhodovať škola v spolupráci so svojim dodávateľom.    

Zoznamy schválených žiadateľov zverejňuje agentúra a nájdete ich na týchto odkazoch Zoznam schválených žiadateľov pre školský rok 2022/2023, ktorí dodávajú ovocie a zeleninu a Zoznam schválených žiadateľov pre školský rok 2022/2023, ktorí dodávajú mlieko a mliečne výrobky .

Môže moje dieťa dostávať aj spracované ovocie a zeleninu?

Áno, okrem čerstvého ovocia a zeleniny, môžu dodávatelia dodávať aj spracované výrobky z ovocia a zeleniny ako sú 100 % ovocné a zeleninové šťavy, ovocné pyré a sušené jablkové lupienky. Záleží to však na dodávateľovi, s ktorým má škola uzatvorenú zmluvu.

Môže moje dieťa dostávať aj bezlaktózové mliečne výrobky?

Áno, dodávatelia môžu dodávať aj bezlaktózové mliečne výrobky. Záleží to však na dodávateľovi, s ktorým má škola uzatvorenú zmluvu.

Ako často môže moje dieťa dostať výrobok školského programu?

Dodávky výrobkov Školského programu žiakom môžu byť realizované počas celého školského roka. Frekvencia dodávok závisí od pridelenej výšky pomoci pre dodávateľa. Platí však, že dodávateľ si musí dodávky rozdeliť tak, aby zabezpečil dodávky výrobkov pre svoje zmluvné školy počas najmenej dvoch z troch realizačných období.

Realizačné obdobia sú:

  • Obdobie od 1. septembra do 31. decembra,
  • Obdobie od 1. januára do 31. marca alebo
  • Obdobie od 1. apríla do 30. júna.

Konkrétnu informáciu o dátume dodávania výrobkov Školského programu by mala poskytnúť škola.

Aká je doba podávania výrobkov?

Výrobky Školského programu môžu byť podávane deťom v rámci desiaty, obedu alebo olovrantu. Doba podávania závisí od školy a jej možností.

V prípade, že sa výrobky Školského programu dodávajú v spojení so školským stravovaním, nesmú byť použité na prípravu  jedál poskytovaných v rámci pravidelného školského stravovania!

Rovnako tak nesmú nahrádzať výrobky, ktoré sú súčasťou jedál poskytovaných v rámci pravidelného školského stravovania a miesto distribúcie (jedáleň) musí byť riadne označené, rovnako tak musí byť označený aj jedálny lístok.

Môžu sa výrobky Školského programu distribuovať aj prostredníctvom automatov?

Áno, výrobky Školského programu sa môžu distribuovať aj prostredníctvom automatov. V SR takýmto spôsobom distribuuje výrobky Školského programu jeden schválený žiadateľ (dodávateľ).

Pri distribúcii výrobkov Školského programu prostredníctvom automatov je potrebné dodržať podmienku jedna porcia na žiaka a deň. Predajný automat  musí byť riadne označený.

Ako sa dozviem, že škola, ktorú navštevuje moje dieťa, je zapojená do Školského programu?

Škola zapojená do Školského programu je povinná na viditeľnom mieste (zvyčajne hlavný vchod) vyvesiť plagát Školského programu.

V prípade, ak sa výrobky dodávajú žiakom spolu s jedlami poskytovanými v zariadení školského stravovania, je povinnosť zverejniť informáciu o distribuovaných výrobkoch Školského programu v jedálnom lístku, ako aj na mieste výdaja  (napr. pri výdajnom okienku v školskej jedálni).

V prípade distribúcie mliečnych výrobkov prostredníctvom predajných automatov musí byť automat označený informáciou o distribuovaných mliečnych výrobkoch v rámci Školského programu.